I. Definicje

1. Administrator danych osobowych – Next Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 31, 02-697Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000696335,REGON: 36836000600000, NIP: 5213795782

2. RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Serwis –internetowy serwis prowadzony przez Administratora pod adresem: nextmobile.pl, wraz z udostępnionymi za jego pośrednictwem usługami.

4. Użytkownik –osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Serwisu.

II. Postanowienia ogólne.

1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.

2. Uwzględniając konieczność ochrony prywatności Użytkowników, Administrator w prowadzonej przez sobie działalności gospodarczej przestrzega zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO.

3. Administrator oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkownika przy zachowaniu stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych, które zapewniają ową ochronę.

4. Administrator danych osobowych, zapewniający stosowne zabezpieczenie danych w świetle obowiązujących norm i wiedzy, nie jest w stanie wykluczyć możliwości kradzieży danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

5. Administratorem danych osobowych jest Next Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 31, 02-697Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000696335,REGON: 36836000600000, NIP: 5213795782

6.Użytkownik uprawniony jest do kontaktowania się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej pod wskazanym w ust. 2 adresem lub poprzez pocztę elektroniczną.

7. Next Mobile Sp. z o.o. jest właścicielem Serwisu, a także usługodawcą w świetle przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. Dane osobowe Użytkownika.

1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe:

a. imię i nazwisko

b. datę urodzenia

c. numer PESEL

d. numer dokumentu tożsamości

e. adres korespondencyjny/adres dostawy

f. adres poczty elektronicznej

g. numer telefonu

h. numer rachunku bankowego

2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Serwisu. Brak danych osobowych uniemożliwi skuteczne użytkowanie Serwisu.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do zawarcia umowy o świadczenie usług, a także do końca okresu przedawnienia, w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

4. Administrator przechowuje dane kontaktowe Użytkowników na potrzeby realizacji usług oraz marketingu produktów i usług Next Mobile do czasu ustalenia, iż został zgłoszony sprzeciw w zakresie ich przetwarzania albo cofnięta zgoda – w razie przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej uprzednio zgody przez Użytkownika.

5. Next Mobile sp. z o.o., mając na uwadze art. 6 RODO,przetwarza dane osobowe Użytkowników w następującym celu:

a. dostępu do Serwisu

b. zawarcia umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu bądź przez podmioty działające na zlecenie Next Mobile Sp. z o.o.

c. wykonania umowy o świadczenie usług, w szczególności zapewnienia poprawności działania usługi, wystawienia faktury czy innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci

d. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub podmiotów zewnętrznego

e. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów prawa czy decyzji organów państwowych

f.marketingu i promocji usług oraz towarów świadczonych przez Next Mobile Sp. z o.o. lub innych podmiotów, współpracujących z Next Mobile.

6. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika innym podmiotom jedynie w celu wynikającego z korzystania z Serwisu.

7. Administrator uprawniony jest udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom, które upoważnione są do ich otrzymania mocą przepisów prawa.

8. Dostęp do podanych przez Użytkownika danych osobowych posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis.

9. Next Mobile Sp. z o.o. zastrzega możliwość przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe Użytkownika na zlecenie Administratora, w tym podmiotom usług zaopatrujących Next Mobile w rozwiązania techniczne, organizacyjne czy informatyczne, dostawcom usług marketingowych, dostawcom usług księgowych, prawnych oraz doradczych; innym administratorom danych osobowych, którzy przetwarzają dane w swoim imieniu, w tym firmom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, bankom oraz instytucjom prowadzącym działalność płatniczą.

IV. Uprawnienia przysługujące Użytkownikowi.

1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, uprawniony jest do żądania od Administratora:

a. dostępu do swoich danych osobowych

b. sprostowania danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe

c. uzupełnienia danych osobowych, jeśli są one niekompletne

d. usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO

e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO

f. przenoszenia jego danych osobowych

g. cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.

2. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust. 8 pkt. g pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

4. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na wypadek uznania, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Żądanie Użytkownika usunięcia danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług stanowi oświadczenie Użytkownika o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług i wywołuje skutki określone w Regulaminie.

6. Next Mobile Sp. z o.o. gromadzi informacje dotyczące przeglądania Serwisu przez Użytkownika, w tym adres IP, data i godzina wizyty na stronie Serwisu.

7. Informacje, o którym mowa w ust. 6 nie są wykorzystywane celem identyfikacji Użytkownika.Powyższe informacje służą jedynie do prowadzenia przez Next Mobile sp. z o.o. statystyk oraz poprawy działania Serwisu.

8. Serwis wykorzystuje system Google Analytics, Google AdWords, a także inne narzędzia analityczne umożliwiające korzystanie przez Użytkownika z Serwisu.

V. Zmiana polityki prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności podlega bieżącej weryfikacji i aktualizowaniu w razie potrzeby. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 02.07.2018 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się

Next Mobile Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa

Masz pytania?

Formularz kontaktowy
    Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Akceptując ciasteczka - akceptujesz politykę prywatności. [polityka cookies]