1. Definicje

1. Administrator danych osobowych – zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenia RODO jest firma Globitell Next Mobile P.S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 3/5 lok. 7, 90-562 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001084040, posiadająca NIP 7282820933, REGON 368809400, kapitał akcyjny w wysokości 50.000,00 zł;

2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

3. Strona internetowa – strona internetowa spółki Globitell Next Mobile P.S.A. z siedzibą w Łodzi;

4 Serwis – internetowy serwis prowadzony przez Administratora pod adresem: www.calltracking.nextmobile.pl, wraz z udostępnionymi za jego pośrednictwem usługami;

5. Spółka – spółka Globitell Next Mobile P.S.A. z siedzibą w Łodzi;

6. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług w Serwisie lub korzysta ze strony internetowej spółki.

2. Postanowienia ogólne

1. Spółka szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających Serwis oraz strony internetowe spółki.

2. Niniejsza dokument definiuje praktyki stosowane przez spółkę odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone.

3. Uwzględniając konieczność ochrony prywatności Użytkowników, Administrator w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przestrzega zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO.

4. Administrator oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkownika przy zachowaniu stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych, które zapewniają ową ochronę.

5. Administrator danych osobowych, zapewniający stosowne zabezpieczenie danych w świetle obowiązujących norm i wiedzy, nie jest w stanie wykluczyć możliwości kradzieży danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6. Użytkownik uprawniony jest do kontaktowania się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej pod wskazanym w pkt 1.1 adresem lub poprzez pocztę elektroniczną na adres iod@glwh.pl.

7. Użytkownik uprawniony jest do kontaktowania się z właścicielem Serwisu w formie pisemnej pod wskazanym w pkt 1.1 adresem lub poprzez pocztę elektroniczną na adres calltracking@nextmobile.pl

8. W razie problemów technicznych Użytkownik uprawniony jest do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną na adres noc@nextmobile.pl.

9. Spółka jest właścicielem Serwisu, a także usługodawcą w świetle przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Dane osobowe Użytkownika

1. Spółka będzie gromadziła Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. Spółka nie będzie traktowała danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

2. Spółka zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.  Jeżeli zajdzie taka konieczność, spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

3. Korzystając ze strony internetowej Użytkownik jest zobowiązany podać dane osobowe tylko w przypadkach, kiedy jest to konieczne do korzystania z danej funkcjonalności strony. Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności podania danych osobowych. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło lub informacje o koncie.

4. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe:

a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy;

b) ID Użytkownika;

c) Login Użytkownika;

d) Numer telefonu/ów Użytkownika;

e) Adres e-mail Użytkownika;

f) Miejsce zamieszkania lub siedzibę Użytkownika. 

5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z funkcjonalności strony, bądź z Serwisu. Brak danych osobowych uniemożliwi skuteczne użytkowanie Serwisu.

6. Zbierając dane osobowe, spółka informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu.

7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do zawarcia umowy o świadczenie usług, a także do końca okresu przedawnienia, w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

8. Administrator przechowuje dane kontaktowe Użytkowników na potrzeby realizacji usług oraz marketingu produktów i usług, ale tylko do czasu ustalenia, iż został zgłoszony sprzeciw w zakresie ich przetwarzania albo cofnięta zgoda – w razie przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej uprzednio zgody przez Użytkownika.

9. Globitell Next Mobile P.S.A., mając na uwadze art. 6 RODO, przetwarza dane osobowe Użytkowników w następującym celu:

a) dostęp do funkcjonalności strony internetowej;

b) dostępu do Serwisu;

c) zawarcia umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu bądź przez podmioty działające na zlecenie Globitell Next Mobile P.S.A.;

d) wykonania umowy o świadczenie usług, w szczególności zapewnienia poprawności działania usługi, wystawienia faktury czy innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci;

e) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub podmiotów zewnętrznych;

f) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów prawa czy decyzji organów państwowych;

g) marketingu i promocji usług oraz towarów świadczonych przez Globitell Next Mobile P.S.A. lub innych podmiotów, współpracujących z Globitell Next Mobile P.S.A.

10. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika innym podmiotom jedynie w celu wynikającym z korzystania z Serwisu.

11. Administrator uprawniony jest udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom, które upoważnione są do ich otrzymania mocą przepisów prawa.

12. Dostęp do podanych przez Użytkownika danych osobowych posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis.

13. Globitell Next Mobile P.S.A. zastrzega możliwość przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe Użytkownika na zlecenie Administratora, w tym podmiotom usług zaopatrujących Globitell Next Mobile P.S.A. w rozwiązania techniczne, organizacyjne czy informatyczne, dostawcom usług marketingowych, dostawcom usług księgowych, prawnych oraz doradczych; innym administratorom danych osobowych, którzy przetwarzają dane w swoim imieniu, w tym firmom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, bankom oraz instytucjom prowadzącym działalność płatniczą.

4. Uprawnienia przysługujące Użytkownikowi

1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, uprawniony jest do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych osobowych;

b) sprostowania danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe;

c) uzupełnienia danych osobowych, jeśli są one niekompletne;

d) usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO;

e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

f) przenoszenia swoich danych osobowych;

g) cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.

2. Cofnięcie zgody, o której mowa w  pkt 4.1 litera g pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

4. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na wypadek uznania, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Żądanie Użytkownika usunięcia danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług stanowi oświadczenie Użytkownika o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług i wywołuje skutki określone w Regulaminie.

6. Globitell Next Mobile P.S.A. gromadzi informacje dotyczące przeglądania Serwisu przez Użytkownika, w tym adres IP, data i godzina wizyty na stronie Serwisu.

7. Informacje, o którym mowa w pkt 4.6 nie są wykorzystywane celem identyfikacji Użytkownika. Powyższe informacje służą jedynie do prowadzenia przez Globitell Next Mobile P.S.A. statystyk oraz poprawy działania Serwisu.

8. Serwis wykorzystuje system Google Analytics, Google AdWords, a także inne narzędzia analityczne umożliwiające korzystanie przez Użytkownika z Serwisu.

5. Bezpieczeństwo danych

1. Spółka podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

2. Spółka przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

6. Osoby nieletnie

Ogólnie, internetowe strony spółki oraz serwis nie są przeznaczone dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia. Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

7. Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać żadnych danych osobowych.

8. Zmiana polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 27.06.2023 roku. Wszelki zmiany będą obowiązywać od momentu publikacji.

Adres korespondencyjny

Skontaktuj się

Globitell Next Mobile P.S.A.

ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa

Masz pytania?

Formularz kontaktowy
    Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Akceptując ciasteczka - akceptujesz politykę prywatności. [polityka cookies]