1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego www.calltracking.nextmobile.pl. Serwis prowadzi Globitell Next Mobile P.S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 3/5 lok. 10, 90-562 Łódź wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705297, posiadającą NIP 7282820933, REGON 368809400, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.

2. Kontakt z Dostawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: calltracking@nextmobile.pl lub noc@nextmobile.pl.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.calltracking.nextmobile.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Dostawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w
Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis Globitell Next Mobile P.S.A. z siedzibą w Łodzi;

2. Serwis – internetowy serwis prowadzony przez Administratora pod adresem: www.calltracking.nextmobile.pl, wraz z udostępnionymi za jego pośrednictwem usługami;

3. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

4. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług w Serwisie;

5. Admin – Użytkownik Serwisu, który posiada pełen dostęp do funkcjonalności Serwisu. Ma możliwość zarządzania Numerami wirtualnymi oraz Użytkownikami;

6. Numer wirtualny – aktywny numer udostępniany przez Dostawcę, który nie jest powiązany z żadną fizyczną lokalizacją ani urządzeniem, umożliwiający przekierowywanie połączeń na inne numery telefonów wskazane przez Admina.

7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);

8. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

9. Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 [1] ustawy Kodeks cywilny;

10. Regulamin – niniejszy dokument;

11. Usługi – usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);

13. Umowa – dokument, zawarty pomiędzy Klientem a Dostawcą, na podstawie którego Klient nabywa prawa do korzystania z Serwisu;

14. Klient – Usługobiorca, tj. strona umowy, na podstawie której Dostawca udostępnia możliwość korzystania z Serwisu.

3. Zasady korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
i. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
ii. dostęp do poczty elektronicznej,
iii. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 114.0.1823.58 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
iv. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.

3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
i. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
ii. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
iii. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
iv. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Dostawcy,
v. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Usługi

1. Serwis umożliwia świadczenie Usługi w postaci przypisania Numerów wirtualnych do numerów telefonów wskazanych przez Admina oraz udostępniania uzyskanych informacji o aktywności tych Numerów wirtualnych takich jak połączenia telefoniczne i SMS’y, na podstawie których Admin będzie miał możliwość prowadzenia statystyki i analiz dotyczących sprzedaży, a także wysyłania powiadomień SMS do Użytkowników Numerów Wirtualnych, przy zachowaniu poufności danych.

2. Dostawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z płatnych Usług, które są świadczone przez Dostawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. W przypadkach zakłóceń technicznych w działaniu Serwisu, Dostawca zapewnia pomoc techniczną w Dni robocze, w godzinach od 9 do 17. Zgłoszenia należy dokonywać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres noc@nextmobile.pl.

4. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu przez Dostawcę, na podstawie Umowy, rejestracji Admina. propozycja „Rejestracja kolejnych Użytkowników jest dokonywana przez Admina poprzez dodanie Konta Użytkownika w zakładce ‘Użytkownicy’. Admin definiuje poziom dostępu Użytkownika, podaje jego nazwę, ID oraz adres e-mail. Serwis po zdefiniowaniu Użytkownika automatycznie wysyła dane do pierwszego logowania. Dane wysyłane są w wiadomości e-mail.

5. Admin ma możliwość zarządzania Użytkownikami poprzez zmianę ID, adresu e-mail lub poprzez dezaktywację Użytkownika.

6. Admin ma możliwość dodawania nowych Numerów wirtualnych w zakładce ‘Zarządzanie numerami’, poprzez przypisanie do Użytkownika jednego z udostępnionych Adminowi Numerów wirtualnych.

7. Admin ma możliwość zarządzania Numerami wirtualnymi, między innymi poprzez zmianę zdefiniowanego Użytkownikowi Numeru wirtualnego lub przypisanie Numeru wirtualnego do innego Użytkownika.

8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Dostawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może dezaktywować Konto Użytkownika i ograniczyć możliwości korzystania z Serwisu.

5. Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Dostawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.

6. Spory i reklamacje

Wszelkie spory i reklamacje rozstrzygane na podstawie zapisów umowy łączącej Klienta i Dostawcę.

7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Dostawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dostawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje w Serwisie, zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Klienta.

Adres korespondencyjny

Skontaktuj się

Globitell Next Mobile P.S.A.

ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa

Masz pytania?

Formularz kontaktowy
    Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Akceptując ciasteczka - akceptujesz politykę prywatności. [polityka cookies]